Prakash Gowda
Coldwell Banker Bain
206-475-5550
prakashgowda@cbbain.com